Info

Bond Enthalpy Definition in Chemistry

Bond Enthalpy Definition in Chemistry

Bond entalpie je změna entalpie, když je jeden mol vazeb rozdělen na látku při 298 K. entalpie vazby je také známá jako entalpie disociace, síla vazby nebo průměrná energie vazby. Čím vyšší je jeho hodnota, tím silnější je vazba a více energie potřebné k jejímu rozbití.

Typickými jednotkami entalpie vazby jsou kiloklorie na mol (kcal / mol) a kilojouly na mol (kJ / mol). Příklad hodnoty v 410 kJ / mol pro vazbu C-H a 945 kJ / mol pro vazbu N≡N. Z toho je snadné vidět, že trojité vazby jsou mnohem silnější než jednotlivé vazby.

Entalpie vazby označuje změnu entalpie jedné konkrétní vazby v molekule.